Parents treat their roles with maturity and seriousness

Be mindful of who you allow around your teen. This includes family members.

 • Availability. Make yourself available when your teen needs you.
 • Awareness. Teach them to be aware of their surroundings.
 • Defence. Teach your teen how to defend themselves.
 • Although this list is not exhaustive, it is valuable for teen sexual assault prevention. If you or your teen wants to speak with a trained professional, contact the National Sexual Assault Hotline. You can also use the chat option through their website.

  Close familial ties promote improved health and well-being, as well as a decreased incidence of depression and illness throughout a person’s life. However, getting along isn’t always easy in many households. The interplay of various members lies at the heart of these complex processes. This article will examine the qualities of a functional family.

  Key takeaways:

  Functional family – what it is?

  In a functional family, the parents try to create an environment where everyone feels safe and valued. A functioning family needs parents to establish and enforce rules but not be severely rigid with one member’s behavior. Transgressions and inappropriate behaviors are carefully managed in a healthy family, and boundaries are explicit and consistent, all of which help minimize conflict. While this might sound easy, it can be difficult to accomplish.

  Appropriate family boundaries

  To establish boundaries, you must first understand your limits. This starts with having a strong sense of who you are and knowing your values — both are important when interacting with young children who are still learning about themselves and their needs. In addition, setting boundaries can bring out strong emotions, as the boundaries will be tested and pushed to the limit from time to time. This is why managing feelings of frustration and anger is essential.

  Boundaries can be:

  Every family member must respect each other’s right to:

  Dysfunctional family – how does it look?

  Although most families strive for love http://www.alkotox-official.top/ and understanding, dysfunction is widespread, pernicious, and manifests in various ways. Family disputes, bitterness, and isolation can have long-term consequences. For example, when one member of a family struggles with an issue such as addiction, everyone is affected. In a dysfunctional household, there is often a lack of cohesion, compassion, and boundaries, and family members are frequently critical of one another.

  Causes of a dysfunctional family

  There are many different reasons why people fight. The problem could begin with something as simple as a constantly nasty parent. Another reason is bad communication. An unstable house is not a safe place for the people who live there. Untreated problems like domestic violence, drug use, neglect, or mental illnesses are common in dysfunctional homes.

  Contribution of enmeshment

  Enmeshment is a psychological term that describes a blurring of boundaries between family members. Enmeshment frequently adds to family dysfunction and may result in a loss of autonomy and independence, which can be destructive. Enmeshment can be damaging because it prevents children from establishing a sense of self, participating in peer interactions, learning to manage emotions, and individuating. Children from enmeshed homes may also have lower frustration tolerance and struggle to express themselves later in life.

  Here are some examples of enmeshment:

  Qualities defining a functional family

  Functional families encourage and provide:

  It is important to keep in mind that functional families are not just “made that way.” Instead, they are created by family members who continue to love, care for, and be kind to each other.

  Perfectionism is a personality trait defined by the pursuit of perfection and the placing of unreasonable expectations on oneself and others. Perfectionism can be harmful when it causes high levels of stress and dissatisfaction, gets in the way of everyday life, and damages relationships. In relationships, perfectionism may manifest itself through high expectations, incessant criticism, difficulty compromising, and persistent stress.

  Key takeaways:

  Is perfectionism always bad?

  What is so bad about wanting to try to be perfect? Surely, in this competitive world, we need to be striving for perfection in order to be successful?

  That’s all well and good, but if you always try to be perfect, you will always fall short. This puts you at risk for depression, stress, anger problems, and addictions, among other things. When this trait is prevalent in relationships and projected onto a partner, who is also expected to be flawless, the relationship will collapse, your career will be a constant torment, even if it is successful, and what is even more tragic is that your life will constantly disappoint you.

  Types of perfectionism

  There are two types of perfectionism: adaptive and maladaptive. We discuss them in greater detail below.

  Adaptive perfectionism

  Adaptive perfectionism is the belief that setting and pursuing high standards is advantageous and can result in success. This sort of perfectionism is generally accompanied by a strong work ethic and a readiness to exert high levels of effort in order to achieve goals.

  Adaptive perfectionism can be beneficial when coupled with a healthy mindset that allows for flexibility and the capacity to learn from setbacks. This form of perfectionism can lead to academic and professional achievement, as well as help people develop the skills and self-discipline necessary to attain their goals.

  Tėvai savo vaidmenis vertina brandžiai ir rimtai

  Atsižvelkite į tai, kam leidžiate savo paauglį. Tai apima šeimos narius.

 • Prieinamumas. Būkite pasiekiami, kai jūsų paaugliui jūsų reikia.
 • Suvokimas. Išmokykite juos suvokti aplinką.
 • Gynyba. Išmokykite savo paauglį apsiginti.
 • Nors šis sąrašas nėra baigtinis, jis naudingas paauglių seksualinės prievartos prevencijai. Jei jūs ar jūsų paauglys norite pasikalbėti su apmokytu specialistu, susisiekite su Nacionaline seksualinio prievartavimo karštąja linija . Taip pat galite naudoti pokalbių parinktį jų svetainėje.

  Glaudūs šeimyniniai ryšiai skatina geresnę sveikatą ir gerovę, taip pat mažėja sergamumas depresija ir ligomis per visą žmogaus gyvenimą. Tačiau sugyventi daugelyje namų ūkių ne visada lengva. Įvairių narių sąveika yra šių sudėtingų procesų pagrindas. Šiame straipsnyje bus nagrinėjamos funkcinės šeimos savybės.

  Pagrindiniai pasiėmimai:

  Funkcinė šeima – kas tai?

  Funkcinėje šeimoje tėvai stengiasi sukurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi saugus ir vertinamas. Veikiančiai šeimai reikia, kad tėvai nustatytų ir vykdytų taisykles, tačiau neturėtų būti griežtai griežti dėl vieno nario elgesio. Pažeidimai ir netinkamas elgesys yra kruopščiai valdomi sveikoje šeimoje, o ribos yra aiškios ir nuoseklios – visa tai padeda sumažinti konfliktus. Nors tai gali atrodyti lengva, tai gali būti sunku įgyvendinti.

  Tinkamos šeimos ribos

  Norėdami nustatyti ribas , pirmiausia turite suprasti savo ribas. Tai prasideda nuo tvirto suvokimo, kas esate, ir savo vertybių žinojimo – abu svarbūs bendraujant su mažais vaikais, kurie vis dar mokosi apie save ir savo poreikius. Be to, ribų nustatymas gali sukelti stiprių emocijų, nes ribos laikas nuo laiko bus išbandomos ir nustumiamos iki ribos. Štai kodėl labai svarbu valdyti nusivylimo ir pykčio jausmus.

  Ribos gali būti:

  Kiekvienas šeimos narys turi gerbti vienas kito teisę:

  Netvarkinga šeima – kaip tai atrodo?

  Nors dauguma šeimų siekia meilės http://www.alkotox-official.top/ ir supratimo, disfunkcija yra plačiai paplitusi, žalinga ir pasireiškia įvairiais būdais. Šeimos ginčai, pagieža ir izoliacija gali turėti ilgalaikių pasekmių. Pavyzdžiui, kai vienas šeimos narys kovoja su tokia problema kaip priklausomybė, nukenčia visi. Neveikiančiame namų ūkyje dažnai trūksta sanglaudos, užuojautos ir ribų, o šeimos nariai dažnai kritikuoja vienas kitą.

  Netvarkingos šeimos priežastys

  Yra daug skirtingų priežasčių, kodėl žmonės kovoja. Problema gali prasidėti nuo tokio paprasto dalyko, kaip nuolat bjaurus tėvas. Kita priežastis – blogas bendravimas. Nestabilus namas nėra saugi vieta jame gyvenantiems žmonėms. Negydomos problemos, tokios kaip smurtas šeimoje, narkotikų vartojimas, nepriežiūra ar psichinės ligos, yra dažnos neveikiančiuose namuose.

  Įnašas į įsiliejimą

  Susijungimas yra psichologinis terminas, apibūdinantis sienų tarp šeimos narių neryškumą . Įsiskyrimas dažnai prisideda prie šeimos disfunkcijos ir gali sukelti savarankiškumo ir nepriklausomybės praradimą, o tai gali būti žalinga. Įsiskyrimas gali būti žalingas, nes neleidžia vaikams susikurti savęs jausmo, dalyvauti bendraamžių sąveikoje, išmokti valdyti emocijas ir individualizuotis. Vaikai iš surištų namų taip pat gali turėti mažesnę nusivylimo toleranciją ir vėliau gali sunkiai išreikšti save.

  Štai keletas sujungimo pavyzdžių:

  Funkcinę šeimą apibūdinančios savybės

  Funkcionalios šeimos skatina ir suteikia:

  Svarbu nepamiršti, kad funkcinės šeimos nėra tiesiog „taip sukurtos“. Vietoj to, juos kuria šeimos nariai, kurie ir toliau myli vienas kitą, rūpinasi ir yra malonūs vienas kitam.

  Perfekcionizmas yra asmenybės bruožas, apibrėžiamas tobulumo siekimu ir nepagrįstų lūkesčių kėlimu sau ir kitiems. Perfekcionizmas gali būti žalingas, kai sukelia didelį stresą ir nepasitenkinimą, trukdo kasdieniam gyvenimui ir kenkia santykiams. Santykiuose perfekcionizmas gali pasireikšti dideliais lūkesčiais, nepaliaujama kritika, sunkumais siekti kompromisų ir nuolatiniu stresu.

  Pagrindiniai pasiėmimai:

  Ar perfekcionizmas visada yra blogai?

  Kas tokio blogo, kai norime būti tobulam? Neabejotinai, šiame konkurencingame pasaulyje, norėdami būti sėkmingi, turime siekti tobulumo ?

  Tai viskas gerai, bet jei visada stengsitės būti tobulas, jums visada nepasiseks. Dėl to, be kita ko, gresia depresija, stresas, pykčio problemos ir priklausomybės. Kai šis bruožas vyrauja santykiuose ir projektuojamas į partnerį, kuris taip pat turėtų būti nepriekaištingas, santykiai žlugs, jūsų karjera bus nuolatinė kančia, net jei ji bus sėkminga, o dar tragiškiau yra tai, kad jūsų gyvenimas nuolat jus nuvils.

  Perfekcionizmo rūšys

  Yra du perfekcionizmo tipai: prisitaikantis ir netinkamas. Toliau mes juos aptarsime išsamiau.

  Adaptyvusis perfekcionizmas

  Adaptyvusis perfekcionizmas yra įsitikinimas, kad aukštų standartų nustatymas ir jų siekimas yra naudingas ir gali būti sėkmingas. Tokį perfekcionizmą paprastai lydi tvirta darbo etika ir pasirengimas dėti daug pastangų siekiant tikslų.

  Prisitaikantis perfekcionizmas gali būti naudingas kartu su sveika mąstysena, suteikiančia lankstumo ir gebėjimo mokytis iš nesėkmių. Ši perfekcionizmo forma gali lemti akademinius ir profesinius pasiekimus, taip pat padėti žmonėms išsiugdyti įgūdžius ir savidiscipliną, reikalingą jų tikslams pasiekti.

  Contents